Breadcrumb Image
Reklamační řád
Úvod Reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího v internetovém obchodu (e-shopu).Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

REKLAMACE

a) Kupující je povinen pro zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem též doklad o koupi a Reklamační list, popřípadě doložit fotky poškozeného výrobku.

b) Reklamaci lze uplatnit: e-mailem na e-mailové adrese: obchod@saunyabazeny.cz, v případě poškození zásilky musí kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento bez zbytečného odkladu zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu zajišťuje kupující, umožňuje-li to povaha výrobku.

c) Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na výrobku, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci výrobku, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

d) Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nezapočítává doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do okamžiku vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace. V případě, že se v průběhu zákonné záruční doby vyskytne u výrobku vada, kterou je možné odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Pokud to prodávající uzná za vhodné a pokud to kupujícímu nezpůsobí nepřiměřené náklady, prodávající může namísto odstranění vady opravou vždy vyměnit vadnou věc za věc bezvadnou. Namísto odstranění vady opravou muže kupující požadovat výměnu věci, anebo pokud se vada týká jenom součástí věci, výměnu součástí, ale jenom pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady. V případě vady, kterou není možné odstranit opravou ani výměnou věci, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Právo na výměnu věci nebo její součásti anebo právo odstoupit od smlouvy má kupující i v případě, že nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (tzn. pokud se po opravě stejná vada, která byla v zákonné záruční době již nejméně dvakrát opravovaná, vyskytne potřetí) anebo pro současně se vyskytující větší počet různých vad (nejméně 3 vady). Kupující může místo odstranění vady výše uvedenými způsoby uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. V případě uznané reklamace má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace.

e) Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

f) Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží kupující převezme od prodávajícího či přepravce v místě určení.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

a) Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

a) po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.

b) 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.

c) po dobu, po kterou je provozovatel povinen uchovávat data podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

d) souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 2 let.

e) v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

c) Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které provozovatel potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.

WEBOVÉ STRÁNKY

Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme například:

a) pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku

b) pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat

c) co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jen na Vámi vybrané typy.